Ważne informacje dla beneficjentów RIT SPd RPO WSL 2014-2020 (obowiązek informowania o projekcie+nadużycia)

Dodano: 23.03.2019

Polityka prywatności


Zasady promowania projektu i logotypy do pobrania


Linia graficzna RPO WSL 2014-2020 - piktogramy jpg


Stanowisko Instytucji Zarządzającej w sprawie stosowania zaktualizowanego zestawu logotypów RPO WSL 2014-2020


Strategia Komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020


Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji


Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020


Zgodnie z Wytycznymi programowymi w sprawie wprowadzenia skutecznych i proporcjonalnych środków zwalczania nadużyć finansowych oraz zarządzania ryzykiem nadużyć finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, przyjętymi uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 197/90/V/2016 z dnia 2 lutego 2016 r., odpowiedzialność za dostrzeganie potencjalnych sygnałów nieuczciwej działalności i odpowiednie na nie reagowanie spoczywa na wszystkich osobach zaangażowanych w realizację RPO WSL 2014-2020 zarówno w IZ RPO WSL, jak i IP/ IP ZIT/ RIT RPO WSL. Zgodnie z art. 304 Kodeksu postępowania karnego każdy dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub Policję. W sytuacji, gdy pracownicy instytucji państwowych lub samorządowych, w związku z pełnioną przez siebie funkcją, dowiedzieli się o popełnieniu takiego czynu, spoczywa na nich obowiązek prawny o powiadomieniu odpowiednich organów ścigania. Niedopełnienie tego obowiązku może zostać potraktowane jako czyn z art. 231 Kodeksu karnego.

IZ RPO WSL/ IP/ IP ZIT/ RIT RPO WSL jest zobowiązana brać pod uwagę wszelkie sygnały dotyczące podejrzenia wystąpienia nadużycia finansowego i podjąć stosowne kroki w celu zweryfikowania uzyskanej informacji. Informacja o podejrzeniu nadużycia finansowego może zostać otrzymana od dowolnego podmiotu w formie informacji anonimowej, prasowej lub innej niepotwierdzonej informacji. W takiej sytuacji IZ RPO WSL oraz również IP RPO WSL/ IP ZIT/RIT RPO WSL (w zakresie swoich kompetencji) przeprowadza postępowanie sprawdzające w celu potwierdzenia otrzymanej informacji. Ze względu na ograniczony zakres kompetencji IP ZIT/RIT RPO WSL, którym nie przekazano do realizacji zadań w zakresie kontroli i weryfikacji wydatków, instytucje te, jeśli nie mają możliwości przeprowadzenia czynności sprawdzających w celu uprawdopodobnienia otrzymanego zgłoszenia, przekazują informacje o potencjalnych nadużyciach do IZ RPO WSL zweryfikowane w zakresie możliwym do przeprowadzenia. Dalsze czynności wyjaśniające (np. kontrole doraźne) prowadzone są przez IZ RPO WSL. IZ RPO WSL/ IP RPO WSL/ IP ZIT/ RIT RPO WSL informują na swoich stronach internetowych wnioskodawców i beneficjentów RPO WSL 2014-2020 oraz inne podmioty, w jaki sposób mogą przekazać posiadaną informację o podejrzeniu nadużycia finansowego.

PREZENTACJA - ZAPOBIEGANIE NADUŻYCIOM

 Szersze informacje w tym zakresie znajdują się na stronie IZ RPO WSL:

www.rpo.slaskie.pl, w zakładce "Realizuję projekt" - "Kontrola, nieprawidłowości, nadużycia" - "Czym są nadużycia".

 Link do strony IZ: https://rpo.slaskie.pl/czytaj/czym_sa_naduzycia

WAŻNE STRONY

Komisja Europejska

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Portal Funduszy Europejskich

RPO WSL na lata 2014-2020

Dołączone pliki:

(PDF) Wytyczne w sprawie nadużyć finansowych  [566 kB]

(PDF) uchwała w sprawie przyjęcia wytycznych w...  [438 kB]