Regionalne Inwestycje Terytorialne
Subregionu Południowego Województwa Śląskiego

na lata 2014-2020

Opcje zaawansowane
Strona główna
Menu
Dokumenty strategiczne
Aktualności
Galeria projektów
Kontakt

KONKURSY dla RIT SPd w ramach RPO WSL na lata 2014-2020

Dodano: 09.09.2020
pl_www.jpg

 

10.2.2

Konkurs o dofinansowanie projektóww ramach Osi Priorytetowej X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Poddziałanie 10.2.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - RIT Subregionu Południowego   (od 2020-05-31 [07:00:00] do 2020-07-30 [12:00:00])

 

 

Data opublikowania: 2020-04-28

 


 

4.5.2

Konkurs o dofinansowanie projektóww ramach Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Poddziałanie 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - RIT Subregionu Południowego  - typy projektu: 2. Wdrażanie inteligentnych systemów transportowych (ITS); 3. Zakup taboru autobusowego na potrzeby transportu publicznego.

RPSL.04.05.02-IZ.01-24-367/19

 

Data opublikowania: 2019-11-29


 

4.5.2 

Konkurs o dofinansowanie projektóww ramach Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Poddziałanie 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - RIT Subregionu Południowego  - 3 typ projektów - Zakup taboru autobusowego na potrzeby transportu publicznego.

 RPSL.04.05.02-IZ.01-24-366/19 - GEPARD

 

Data opublikowania: 2019-11-29

 

WYNIKI KONKURSU

 

 


 

 

UWAGA! ZMIANA TERMINU ZAKOŃCZENIA NABORU!

 

4.3.2 

Konkurs o dofinansowanie projektóww ramach Osi Priorytetowej IV  Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Poddziałanie 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - RIT Subregionu Południowego   (od 2019-12-30 07:00:00 do 2020-07-15 12:00:00)

 

Data opublikowania: 2019-11-29

 


 12.2.2

Konkurs o dofinansowanie projektóww ramach Osi Priorytetowej XII Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 12.2.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego - RIT Subregionu Południowego (od 2019-10-31 [07:00:00] do 2020-01-30 [12:00:00])

 

WYNIKI KONKURSU

 

Data opublikowania: 2019-09-30 


11.4.2

Konkurs o dofinansowanie projektóww ramach Osi Priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Poddziałanie 11.4.2 Kształcenie ustawiczne – RIT- RIT Subregionu Południowego (od 2019-10-31 [00:00:00] do 2019-11-28 [12:00:00])

 

HARMONOGRAM KONKURSU

 

WYNIKI KONKURSU

 

Data opublikowania: 2019-09-30 


 4.5.2

Konkurs o dofinansowanie projektóww ramach Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Poddziałanie 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - RIT Subregionu Południowego obejmujący następujące typy projektów 4. POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ OŚWIETLENIA

 

WYNIKI KONKURSU

 

Data opublikowania: 2019-09-27 


 5.1.2

Konkurs o dofinansowanie projektóww ramach Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów – RIT Subregionu Południowego - poddziałanie 5.1.2. Gospodarka wodno-ściekowa RIT (od 2019-09-30 [07:00:00] do 2020-02-28 [12:00:00])

 

WYNIKI KONKURSU

 Data opublikowania: 2019-08-30

 


 10.2.2

Konkurs o dofinansowanie projektóww ramach Osi Priorytetowej X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna – RIT Subregionu Południowego - poddziałanie 10.2.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - RIT(od 2019-09-30 [07:00:00] do 2019-11-28 [12:00:00])

 

WYNIKI KONKURSU

 

Data opublikowania: 2019-08-29

 


4.1.2

Konkurs o dofinansowanie projektóww ramach Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna – RIT Subregionu Południowego - poddziałanie 4.1.2. Odnawialne źródła energii - RIT(nabór od 2019-09-30 [07:00:00] do 2020-01-31 [12:00:00])

 

WYNIKI KONKURSU

 

 Data opublikowania: 2019-08-29


 10.3.2

Konkurs o dofinansowanie projektóww ramach Osi Priorytetowej X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna – RIT Subregionu Południowego - poddziałanie 10.3.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - RIT (nabór od 2019-07-29 [07:00:00] do 2019-09-30 [12:00:00])

 

 Data opublikowania: 2019-06-28

 

Zmiana zapisów regulaminów konkursów nr RPSL.10.03.02-IZ.01-24-326/19

Zmiany w regulaminach dotyczą:

- usunięcia z podpunktu 2.1.1 Ograniczenia i limity w realizacji projektów, w tym również szczególne warunki dostępu dla konkursu. Warunki dostępu:

informacji o treści „Termin zakończenia realizacji projektu wskazany w polu C.1.a pkt 6) wniosku o dofinansowanie nie może być późniejszy od daty 30 czerwca 2023 r.”

- uzupełnienie zapisu w rozdziale 6. Kwalifikowalność wydatków w ramach konkursu pkt 3. poprzez doprecyzowania iż „IOK zaleca, by harmonogram realizacji projektu nie wykraczał poza 30 czerwca 2023 r.”

Aktualny regulamin konkursu znajdą Państwo w ogłoszeniu o naborze.

 WYNIKI KONKURSU


12.1.2

Konkurs o dofinansowanie projektóww ramach Osi Priorytetowej XII Infrastruktura edukacyjna 12.1.2. Infrastruktura wychowania przedszkolnego – RIT Subregionu Południowego (nabór od 2019-03-31 [00:00:00] do 2019-04-30 [12:00:00]) 

 

Data opublikowania: 2019-03-28


 9.2.2

Konkurs o dofinansowanie projektóww ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, poddziałanie 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - RIT (nabór od 2019-03-31 [00:00:00] do 2019-04-30 [12:00:00])

 

WYNIKI KONKURSU

Data opublikowania: 2019-02-28

 


 UWAGA! ZMIANA TERMINU ZAKOŃCZENIA NABORU!

 4.5.2

Konkurs o dofinansowanie projektóww ramach Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Poddziałanie 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - RIT Subregionu Południowego obejmujący następujące typy projektów: 1. Budowa, przebudowa liniowej i punktowej infrastruktury transportu zbiorowego (np. zintegrowane węzły przesiadkowe, drogi rowerowe, parkingi Park&Ride i Bike&Ride, buspasy, budowa systemów miejskich wypożyczalni rowerów wraz z zakupem rowerów), (nabór od dnia 28.02.2019 od godz. 7:00:00 do dnia 13.09.2019 r. do godz. 12:00:00)

 

WYNIKI KONKURSU

 

Data opublikowania: 2019-01-28 


11.4.2

Konkurs o dofinansowanie projektóww ramach Osi Priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Poddziałanie 11.4.2 Kształcenie ustawiczne – RIT Subregionu Południowego (nabór od 2018-11-30 od godziny 00:00:00 do 2019-01-02 do godziny 12:00:00)

 

WYNIKI KONKURSU

 

Data opublikowania: 2018-10-24 


11.2.2

Konkurs o dofinansowanie projektóww ramach Osi Priorytetowej XI Wzmacnianie potencjału edukacyjnego, poddziałanie 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego - RIT Subregionu Południowego (nabór od 2018-10-29 od godziny 00:00:00 do 2018-11-30 do godziny 12:00:00)

 

WYNIKI KONKURSU

 

Data opublikowania: 2018-09-28


10.2.2

Konkurs o dofinansowanie projektóww ramach Osi Priorytetowej X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Poddziałanie 10.2.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - RIT Subregionu Południowego   (nabór od dnia 2018-10-31 od godziny 07:00:00 do 2019-01-31 do godziny 12:00:00)

 

WYNIKI KONKURSU

 

Data opublikowania: 2018-09-27


9.1.2

Konkurs o dofinansowanie projektóww ramach Osi Priorytetowej IX Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT Subregionu Południowego (nabór od dnia 2018-09-28 od godziny 00:00:00 do dnia 2018-11-29 do godziny 12:00:00)

 

WYNIKI KONKURSU - LISTA PROJEKTÓW WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA

 

Data opublikowania: 2018-08-29


4.5.2

Konkurs o dofinansowanie projektóww ramach Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Poddziałanie 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - RIT Subregionu Południowego obejmujący typ projektów: 4. Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia (nabór od dnia 31. 08. 2018 od godz. 7:00:00 do dnia 06.02.2019 do godz. 12:00:00)

 

WYNIKI KONKURSU

 

Data opublikowania: 2018-07-31


5.1.2

Konkurs o dofinansowanie projektóww ramach Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, poddziałanie 5.1.2 Gospodarka wodno-ściekowa - RIT Subregionu Południowego(nabór od dnia 30.08.2018 od godz. 7:00:00 do dnia 05.11.2018 do godz. 12:00:00)

 

WYNIKI KONKURSU

Data opublikowania: 2018-07-30


 4.5.2

Konkurs o dofinansowanie projektóww ramach Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Poddziałanie 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - RIT Subregionu Południowego obejmujący następujące typy projektów: 1. Budowa, przebudowa liniowej i punktowej infrastruktury transportu zbiorowego (np. zintegrowane węzły przesiadkowe, drogi rowerowe, parkingi Park&Ride i Bike&Ride, buspasy, budowa systemów miejskich wypożyczalni rowerów wraz z zakupem rowerów), 2. Wdrażanie inteligentnych systemów transportowych (ITS), 3. Zakup taboru autobusowego na potrzeby transportu publicznego (nabór od dnia 31. 07. 2018 od godz. 7:00:00 do dnia 28.09.2018 do godz. 12:00:00)

 

Data opublikowania: 2018-06-29


Konkurs o dofinansowanie projektóww ramach Osi Priorytetowej IV  Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Poddziałanie 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - RIT Subregionu Południowego   (nabór od dnia 30.07.2018 od godz. 7:00:00 do dnia 15.02.2019 do godz. 12:00:00)

 

Data aktualizacji: 2019-01-30


Konkurs o dofinansowanie projektóww ramach Osi Priorytetowej XI Wzmacnianie potencjału edukacyjnego, poddziałanie 11.1.2 Wzrost upowszechniania wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - RIT Subregionu Południowego(nabór od dnia 30.03.2018 od godz. 00:00:00 do dnia 9.05.2018 do godz. 12:00:00)

 

Data opublikowania: 2018-02-27


Konkurs o dofinansowanie projektóww ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, poddziałanie 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - RIT Subregionu Południowego   (nabór od dnia 30.03.2018 od godz. 00:00:00 do dnia 10.05.2018 do godz. 12:00:00)

 

Data opublikowania: 2018-02-26


Konkurs o dofinansowanie projektóww ramach osi priorytetowej X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, poddziałanie 10.3.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT Subregionu Południowego (nabór od dnia 30.11.2017 do dnia 30.01.2018 do godz. 12:00:00)

 

Data opublikowania: 2017-10-31


Konkurs o dofinansowanie projektóww ramach Osi Priorytetowej IX Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT Subregionu Południowego (nabór od dnia 30.11.2017 do dnia 11.01.2018 do godz. 12:00:00)

 

Data opublikowania: 2017-10-30


Konkurs o dofinansowanie projektóww ramach Osi Priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Poddziałanie 11.4.2 Kształcenie ustawiczne – RIT Subregionu Południowego (nabór od dnia 25.11.2017 do dnia 20.12.2017 do godz. 12:00:00)

 

Data opublikowania: 2017-10-25 


Konkurs o dofinansowanie projektóww ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy, Poddziałanie 7.3.2 Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – RIT Subregionu Południowego (nabór od dnia 29.O9.2017 do dnia 31.10.2017 do godz. 12:00:00)

 

Data opublikowania:2017-08-29


Konkurs o dofinansowanie projektóww ramach Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Poddziałanie 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - RIT Subregionu Południowego obejmujący następujące typy projektów: 1. Budowa, przebudowa liniowej i punktowej infrastruktury transportu zbiorowego (np. zintegrowane węzły przesiadkowe, drogi rowerowe, parkingi Park&Ride i Bike&Ride, buspasy, budowa systemów miejskich wypożyczalni rowerów wraz z zakupem rowerów), 2. Wdrażanie inteligentnych systemów transportowych (ITS), 3. Zakup taboru autobusowego na potrzeby transportu publicznego (nabór od dnia 18. 09. 2017 do dnia 20.11.2017 do godz. 12:00:00)

 

Data opublikowania: 2017-08-18


Konkurs o dofinansowanie projektóww ramach Osi Priorytetowej XI Wzmacnianie potencjału edukacyjnego, poddziałanie 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego - RIT Subregionu Południowego(nabór od dnia 31.07.2017 do dnia 31.10.2017 do godz. 12:00)

 

Data opublikowania: 2017-06-30


 

Wydłużony termin składania wniosków w konkursach z Działania 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów

Data opublikowania: 2017-08-29


Konkurs o dofinansowanie projektóww ramach Osi Priorytetowej XI Wzmacnianie potencjału edukacyjnego, poddziałanie 11.1.2 Wzrost upowszechniania wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - RIT Subregionu Południowego(nabór od dnia 31.07.2017 do dnia 29.09.2017 do godz. 12:00)

 

Data opublikowania: 2017-06-30


Konkurs o dofinansowanie projektóww ramach Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, poddziałanie 5.1.2 Gospodarka wodno-ściekowa - RIT Subregionu Południowego   (nabór od dnia 28.05.2017 do dnia 28.08.2017 do godz. 12:00)

 

Data opublikowania: 2017-04-28


Konkurs o dofinansowanie projektóww ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, poddziałanie 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - RIT Subregionu Południowego   (nabór od dnia 10.04.2017 do dnia 10.05.2017 do godz. 12:00)

 

Data opublikowania: 2017-03-10


Konkurs o dofinansowanie projektóww ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, poddziałanie 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT Subregionu Południowego   (nabór od dnia 20.03.2017 do dnia 19.04.2017 do godz. 12:00)

Data opublikowania: 2017-02-17


Konkurs o dofinansowanie projektóww ramach Osi Priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Poddziałanie 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT Subregionu Południowego   (nabór od dnia 30.12.2016 do dnia 08.02.2017 do godz. 12:00)

 

Data opublikowania: 2016-11-30


Konkurs o dofinansowanie projektóww ramach Osi Priorytetowej X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Poddziałanie 10.3.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT Subregionu Południowego   (nabór od dnia 30.12.2016 do dnia 30.03.2017 do godz. 12:00)

 

Data opublikowania: 2016-11-30


Konkurs o dofinansowanie projektóww ramach Osi Priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Poddziałanie 11.1.2 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – RIT Subregionu Południowego   (nabór od dnia 30.12.2016 do dnia 30.01.2017 do godz. 12:00)

 

Data opublikowania: 2016-11-30


Konkurs o dofinansowanie projektóww ramach Osi Priorytetowej XII Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 12.2.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego - RIT Subregionu Południowego   (nabór od dnia 29. 11. 2016 do dnia 27.04.2017 do godz. 12:00)

Data opublikowania: 2016-10-28


Konkurs o dofinansowanie projektóww ramach Osi Priorytetowej IV  Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Poddziałanie 4.1.2 Odnawialne źródła energii - RIT Subregionu Południowego   (nabór od dnia 30. 11. 2016 do dnia 28.04.2017 do godz. 12:00)

Data opublikowania: 2016-10-28


 

Konkurs o dofinansowanie projektóww ramach Osi Priorytetowej IV  Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Poddziałanie 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - RIT Subregionu Południowego   (nabór od dnia 30. 11. 2016 do dnia 30.05.2017 do godz. 12:00)

Data opublikowania: 2016-10-28


Konkurs o dofinansowanie projektóww ramach Osi Priorytetowej X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Poddziałanie 10.2.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - RIT Subregionu Południowego   (nabór od dnia 30. 10. 2016 do dnia 31.01.2017 do godz. 12:00)

Data opublikowania: 2016-09-30


Konkurs o dofinansowanie projektóww ramach Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Poddziałanie 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - RIT Subregionu Południowego obejmujący typ projektów: 4. Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia (nabór od dnia 30. 09. 2016 do dnia 29.12.2016 do godz. 12:00)

Data opublikowania: 2016-08-31


Konkurs o dofinansowanie projektóww ramach Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Poddziałanie 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - RIT Subregionu Południowego obejmujący następujące typy projektów: 1. Budowa, przebudowa liniowej i punktowej infrastruktury transportu zbiorowego (np. zintegrowane węzły przesiadkowe, drogi rowerowe, parkingi Park&Ride i Bike&Ride, buspasy, budowa systemów miejskich wypożyczalni rowerów wraz z zakupem rowerów), 2. Wdrażanie inteligentnych systemów transportowych (ITS), 3. Zakup taboru autobusowego na potrzeby transportu publicznego (nabór od dnia 30. 09. 2016 do dnia 29.12.2016 do godz. 12:00)

Data opublikowania: 2016-08-31


Konkurs o dofinansowanie projektóww ramach Osi Priorytetowej XII Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 12.1.2 Infrastruktura wychowania przedszkolnego - RIT Subregionu Południowego (nabór od dnia 26.O9.2016 do dnia 24.11.2016 do godz. 12:00)

Data opublikowania: 2016-08-26


Konkurs o dofinansowanie projektóww ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy, Poddziałanie 7.3.2 Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – RIT Subregionu Południowego (nabór od dnia 29.O8.2016 do dnia 28.09.2016 do godz. 12:00)

 

Data opublikowania: 2016-07-29


Konkurs o dofinansowanie projektóww ramach Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Poddziałanie 5.1.2 Gospodarka wodno-ściekowa - RIT Subregionu Południowego (nabór od dnia 30.07.2016 do dnia 31.10.2016 do godz.12.00)

 

Data opublikowania: 2016-06-30


Konkurs o dofinansowanie projektóww ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy, Poddziałanie 7.1.2 Poprawa zdolnosci do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych - RIT Subregionu Południowego (nabór od dnia 28.06.2016 do dnia 27.07.2016 do godz.12.00)

 

Data opublikowania: 2016-05-27


Konkurs o dofinansowanie projektóww ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - RIT Subregionu Południowego (nabór od dnia 30.05.2016 do dnia 30.06.2016 do godz.12.00)

 

Data opublikowania: 2016-04-28

Harmonogram oceny wniosków


Konkurs o dofinansowanie projektóww ramach Osi Priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Poddziałanie 11.1.2 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – RIT Subregionu Południowego (nabór od dnia 15.04.2016 do dnia 4.05.2016 do godz. 23:59)

 

Data opublikowania: 2016-03-16

Harmonogram oceny wniosków


Konkurs o dofinansowanie projektóww ramach Osi Priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Poddziałanie 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego - RIT Subregionu Południowego (nabór od dnia 19.02.2016 do dnia 31.03.2016 do godz. 23:59)

Data opublikowania: 2016-01-20


Konkurs o dofinansowanie projektóww ramach Osi Priorytetowej XII Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 12.2.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego - RIT Subregionu Południowego (nabór od dnia 01.02.2016 do dnia 04.04.2016 do godz. 15.30)

Data opublikowania: 2015-12-30


Konkurs o dofinansowanie projektóww ramach Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Poddziałanie 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - RIT Subregionu Południowego  (nabór od dnia 25.01.2016 do dnia 31.03.2016 do godz. 15:30)

 

Data opublikowania: 2015-12-23


Konkurs o dofinansowanie projektóww ramach Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Poddziałanie 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - RIT Subregionu Południowego obejmujący następujące typy projektów: 1. Budowa, przebudowa liniowej i punktowej infrastruktury transportu zbiorowego (np. zintegrowane węzły przesiadkowe, drogi rowerowe, parkingi Park&Ride i Bike&Ride, buspasy, budowa systemów miejskich wypożyczalni rowerów wraz z zakupem rowerów), 2. Wdrażanie inteligentnych systemów transportowych (ITS), 3. Zakup taboru autobusowego na potrzeby transportu publicznego (nabór od dnia 26.10.2015 do dnia 29.02.2016 do godz. 23:59)

 

Data opublikowania: 2015-09-25

 


Konkurs o dofinansowanie projektóww ramach Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Poddziałanie 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - RIT Subregionu Południowego obejmujący typ projektów: 4. Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia (nabór od dnia 28.10.2015 do dnia 31.03.2016 do godz. 23:59

 

Data opublikowania: 2015-09-28


Konkurs o dofinansowanie projektóww ramach Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Poddziałanie 4.1.2 Odnawialne źródła energii - RIT Subregionu Południowego (nabór od dnia 28.10.2015 do dnia 04.03.2016 do godz. 23:59)

 

Data opublikowania: 2015-09-28


Konkurs o dofinansowanie  projektów w ramach Osi Priorytetowej XII Infrastruktura Edukacyjna, Poddziałanie 12.1.2 Infrastruktura wychowania przedszkolnego – RIT Subregionu Południowego (nabór od dnia 01.09.2015 r. do dnia 27.11.2015 r. do godz. 23:59)

Data opublikowania: 2015-07-31

Pdf
Drukuj
Powrót