Obszary wsparcia i podział środków w ramach RIT SPd w latach 2014-2020

Dodano: 29.11.2016

Podział środków RIT - Subregion Południowy
Alokacja EFRR 92 915 363 euro:

Poddziałanie RPO WSL 2014-2020 

Priorytet inwestycyjny 

Wsparcie UE [w EUR] 

 4.1.2 Odnawialne źródła energii - RIT 

4a

         2 544 623

4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej
 i mieszkaniowej
 - RIT
 

4c

       29 167 815

4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - RIT 

4e

31 245 225

 5.1.2 Gospodarka wodno-ściekowa - RIT 

6b

       11 580 300

10.2.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - RIT

9a

         3 236 000

10.3.2  Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - RIT

9b

         4 500 000

12.1.2 Infrastruktura wychowania przedszkolnego
 - RIT

10a

         5 903 300

12.2.2  Infrastruktura kształcenia zawodowego - RIT

10a

         4 738 100Alokacja EFS 12 225 639 euro:

Poddziałanie RPO WSL 2014-2020 

Priorytet inwestycyjny 

Wsparcie UE [w EUR] 

7.1.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych - RIT

8i

425 000

7.3.2 Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych - RIT

8 iii

577 599

9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych - RIT

9i

1 270 841

9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - RIT

9iv

2 760 954

11.1.2 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - RIT

10i

2 789 950

11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego - RIT

10iv

3 692 420

11.4.2 Kształcenie ustawiczne - RIT

10iii

708 875