Galerie zdjęć

Aktywni seniorzy w Cieszynie

1. Tytuł projektu: Aktywni seniorzy w Cieszynie

2. Okres realizacji projektu: 2017

3. Kwota całkowita projektu: 565 373,75 PLN

4. Kwota dofinansowania: 525 797,59 PLN w tym:  480 567,69 PLN (środki unijne) i 45 229,90 PLN (budżet państwa)

5. Opis projektu:

Uczestnikami projektu były osoby po 60 roku życia zagrożone wykluczeniem społecznym i ubóstwem, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych, które poprzez udział w projekcie miały zwiększyć swoją motywację do działania i nauczyć się funkcjonowania w środowisku lokalnym zgodnie ze swoimi możliwościami psychofizycznymi, co jest niezwykle ważne dla zapewnienia aktywnego i zdrowego starzenia się społeczeństwa. Realizatorami projektu były następujące jednostki organizacyjne Gminy Cieszyn: Dom Spokojnej Starości, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Szkoła Podstawowa nr 4.  Celem projektu było utrzymanie, wsparcie i poszerzenie niezależności osobistej oraz aktywności seniorów. Planowanym efektem projektu było objęcie usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.