Galerie zdjęć

Podniesienie jakości kształcenia w powiecie cieszyńskim

1. Tytuł projektu: Podniesienie jakości kształcenia w powiecie cieszyńskim

2. Okres realizacji projektu: 10.2019 - 12.2021

3. Kwota całkowita projektu: 2 666 507,30  PLN

4. Kwota dofinansowania: 2 266 531,20  PLN (EFS) + 266 650,73 PLN (Budżet Państwa)

5. Opis projektu:

Projekt dotyczy dostosowania poziomu kształcenia w wybranych zawodach do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy poprzez nabycie przez uczniów/absolwentów określonych kwalifikacji i umiejętności, które pozwolą na sprawne wejście na rynek pracy. Podniesienie umiejętności oraz uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów i wzmocnienie ich zdolności zatrudnienia zostanie osiągnięte poprzez realizację dwóch form wsparcia: specjalistycznych kursów/szkoleń i staży/praktyk zawodowych oraz zakup uzupełniającego wyposażenia pracowni zawodowych w 8 szkołach/placówkach objętych projektem. Celem jest więc zwiększenie szans na zatrudnienie i ułatwienie absolwentom odnalezienie się na zmieniającym się rynku pracy.

Dodatkowymi szkoleniami/kursami zostanie objętych 308 uczniów z 8 szkół/placówek kształcących w ważnych dla lokalnego i regionalnego rynku pracy zawodach, w tym 92 osób weźmie udział w stażach/praktykach zawodowych u pracodawców.

Szkoły biorące udział w projekcie:

- Zespół Szkół Ekonomiczno - Gastronomicznych w Cieszynie

- Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle

- Zespół Szkół Technicznych  w Ustroniu

- Zespół Szkół Technicznych w Cieszynie

- Zespół Szkół Im. Władysława Szybińskiego w Cieszynie

- Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cieszynie

- Zespół Szkół Budowlanych w Cieszynie

- Zespół Szkół Technicznych I Ogólnokształcących w Skoczowie