Dokumenty strategiczne

Dodano: 22.11.2019

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WSL na lata 2014-2020 wraz z załącznikami


REGULAMIN REKOMENDACJI DOTYCZĄCYCH KRYTERIÓW OCENY PROJEKTÓW ZGODNIE ZE STRATEGIĄ RIT

 KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


Strategia Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz Strategia Regionalnych Inwestycjie Terytorialnych Subregionu południowego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020


Broszura pn. Regionalne Inwestycje Terytorialne Subregionu Południowego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojwództwa Śląskiego na lata 2014-2020


Porozumienie o współpracy w sprawie realizacji Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z późn. zm.


Porozumienie w sprawie powierzenia zadań z zakresu realizacji instrumentu Regionalne Inwestycje Terytorialne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 z późn. zm.


Instrukcje Wykonawcze Instytucji Pośredniczącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020- Miasta Bielska-Białej


ZMIANY W PROJEKCIE

W celu usprawnienia procesu wprowadzania zmian do projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  udostępniamy wzór formularza, za pomocą którego zaleca się zgłaszanie modyfikacji do wniosku o dofinansowanie. Formularz znajdą Państwo w zakładce Dowiedz się co zrobić, by dokonać zmian w projekcie.

Jednocześnie informujemy, iż ww. formularz ma zastosowanie wyłącznie do zmian w projekcie wymagających zgody Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej będącej stroną umowy o dofinansowanie projektu.

W związku z powyższym rekomenduje się stosowanie ww. formularza tylko i wyłącznie w przypadkach, gdy zakres wprowadzanych zmian w projekcie, zgodnie z umową o dofinansowanie projektu, podlega akceptacji przez ww. Instytucję.


DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO PODPISANIA UMOWY W RAMACH RPO WSL 2014-2020

http://rpo.slaskie.pl/dokument/zestawienie_dokumentow_niezbednych_do_podpisania_umowy_o_dofinansowanie_projektu_30082016


Zasady wsparcia rewitalizacji w ramach RPO WSL na lata 2014-2020